Νέα

23
Nov

Παρουσίαση του Έργου AdriHealthMob και των δράσεών του στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου

 Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector – AdriHealthMob

AHM_logo

THE CONTEXT OF REFERENCE

The availability and circulation of information play an essential role in accessing health and care in a Europe where there is a constant increase of people who travel for health reasons and the search for care in a foreign country is growing. Communication of information is the first step of a person’s contact with health and care services and if this is poor, difficult, unsatisfying or stressful, the experience can be undermined. Advanced and innovative services, models and schemes based on new technologies and ICT are the key to guarantee sustainability in mobility of people and Information, accessibility and integration of processes focusing the specific sector of Local, National and cross-border Health and Care and the challenge that AdriHealthMob addresses, refer to the definition of a sustainable model of mobility of information and communication for health and care, making them more accessible, more rational, more assisted and sustainable.

THE OBJECTIVES

  • To promote a system based on the use of new technologies and ICT that will support the health and care system and will be able to collect, organize and analyze data, documents and economic performances.
  • To develop and implement a system of data collection and statistics that allow to plan a model to facilitate information accessibility and integration of services at the Adriatic Macro-Region level.
  • To test the model through pilot actions aimed at verifying the functionality of new technologies and ICT in the delivery of health and care services to the community.
  • To provide guidance to the political system of the Adriatic Macro-Regio for the development of new sustainable and integrated strategy.

THE PROJECT

The project foresees the participation of 15 partners from the eight countries that constitute the Macro-Adriatic Region. Through the involvement of institutions, universities and research organizations, public and private stakeholders in the health sector, ICT companies, we intend to establish a solid partnership. Its task is, through research and pilot actions, to systematize a set of procedures (guidelines) that can facilitate the development of a sustainable transport strategy capable to ensure the citizenship an easy access to health services. The last part of the project will be focused on the promotion of the recommendations, and to their acquisition by the representatives of the political system of the Macro- Adriatic Region.

PARTNERS:

Public and Health Institutions

Ministry of Health of Montenegro (ME)
Ministry of Health of Croatia (HR)
Agency for Accreditation of Health Care institutions of Serbia (SR)
Durres Regional Hospital (AL)
Marche Nord Hospital (IT)

ICT Companies

T e l e m e d w a r e L t d ( I T )
Tetras Business Consulting (SL)

Research and Innovation
Cooss Marche Onlus soc. coop. p.a. (IT)
CNR-IFC Institute of Clinical Physiology (IT)
Association for Promotion of Local Development and Education MSC (BiH)
Innopolis (GR)
Business & Economy Promotion center (AL)

Universities

Polytechnic University of Marche (IT)
Ionian University (GR)

LEAD PARTNER:

Federal Ministry of Health of Bosnia and Herzegovina (BiH)
Titova, 9 – Sarajevo olivera.tadic@fmoh.gov.ba

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Η διαθεσιμότητα και η διάδοση της πληροφόρησης, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο για την πρόσβαση στον τομέα της υγείας και πρόνοιας για τους πολίτες, σε μια Ευρώπη όπου ο αριθμός των ατόμων που ταξιδεύουν για λόγους υγείας, αυξάνεται σταθερά, ενώ η αναζήτηση φροντίδας σε μια ξένη χώρα είναι ανοδική.

Η επικοινωνία και η πρόσβαση σε δομημένες πληροφορίες είναι το πρώτο βήμα της επαφής ενός ατόμου με τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Αν η επικοινωνία αυτή είναι ελλιπής, δύσκολη, ανεπαρκής ή προκαλεί άγχος, μπορεί να οδηγήσει σε υπονόμευση της όλης εμπειρίας που βιώνουν τα άτομα.

Προηγμένες καινοτόμες υπηρεσίες, αλλά και μοντέλα ή συστήματα που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες (ICTs) αποτελούν το κλειδί για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και της ολοκλήρωσης των διαδικασιών στην Υγεία και Πρόνοια, σε διαπεριφερειακό επίπεδο.

Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη των καλών πρακτικών στον τομέα της υγείας και πρόνοιας που σχετίζονται με τη χρήση καινοτόμων Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT), όπως για παράδειγμα e-health, m-health και tele-health εν γένει intelligent health (i-health).

Η πρόκληση που αντιμετωπίζει το έργο AdriHealthMob, παραπέμπει στον ορισμό ενός βιώσιμου μοντέλου πρόσβασης στην πληροφορία και την εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, καθιστώντας την όλη διαδικασία πιο ορθολογική, εξυπηρετική και οικονομικά βιώσιμη.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  • Η προώθηση ενός συστήματος που βασίζεται στη χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICTs), όπως για παράδειγμα e-health, m-health και tele-health εν γένει intelligent health (i-health), για την υποστήριξη και εύληπτη παρουσίαση του συστήματος Υγείας και Πρόνοιας διευκολύνοντας την πρόσβαση του πολίτη, που θα καλύπτει όλες τις χώρες της Αδριατικής & του Ιονίου
  • Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων προβάλλοντας τις καλύτερες πρακτικές προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας σε διαπεριφερειακό επίπεδο , με σκοπό να παρασύρουν και άλλες δομές στην κατεύθυνση αυτή.
  • Ανάλυση Καλών πρακτικών που προέκυψαν από την έρευνα σε νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον τομέα της υγείας (ICTs), πχ. e-health, m-health και tele-health, με σκοπό την ένταξη τους στην προσπάθεια αναβάθμισης του συστήματος υγείας
  • Ο έλεγχος του μοντέλου, μέσω πιλοτικών δράσεων, με απώτερο σκοπό την επαλήθευση της λειτουργικότητας των νέων τεχνολογιών (ICTs) που αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας στην κοινότητα.
  • Η παροχή υποστήριξης στο πολιτικό σύστημα της μακρο-περιφέρειας Αδριατικής & Ιονίου, για την ανάπτυξη μιας νέας, αειφόρου και ολοκληρωμένης κοινής στρατηγικής

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο προβλέπει τη συμμετοχή 15 εταίρων από τις οκτώ χώρες που αποτελούν την Μακρο-περιφέρεια Αδριατικής & Ιονίου.

Μέσα από τη συμμετοχή ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στον τομέα της υγείας, καθώς και επιχειρήσεων εξειδικευμένων στις τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, αναμένεται η δημιουργία μιας μόνιμης, πολυσήμαντης συνεργασίας υπεραξίας για τον πολίτη ως τελικό αποδέκτη διευκολύνοντας την πρόσβαση του στις υπηρεσίες υγείας σε δια-περιφερειακό επίπεδο.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

LB – Federal Ministry of Health of Bosnia and Herzegovina, BOSNIA-HERZEGOVINA
FB1 –Association for Promotion of Local Development and Education MSC, BOSNIA-HERZEGOVINA
FB2 – Polytechnic University of Marche, ITALY
FB3 –Agency for Accreditation of Health Care Institutions of Serbia, SERBIA
FB4 – Ministry of Health of Montenegro, MONTENEGRO
FB5 – Ministry of Health of the Republic of Croatia, CROATIA
FB6 – Tetras business consulting, limited liability company, SLOVENIA
FB7 – Durres Regional Hospital, ALBANIA
FB8 – Business and Economy Promotion Center, ALBANIA
FB9- Social Cooperative COOSS Marche, ITALY
FB10- Marche Nord Hospital, ITALY
FB11- CNR National Research Council – IFC Institute of Clinical Physiology, ITALY
FB12- InnoPolis – Centre for Innovation and Culture, GREECE
FB13- Ionian University, GREECE
FB14- Softpro ltd, ITALY

Associates

Federal Ministry Transport and Communications, BOSNIA-HERZEGOVINA
P.C.Sarajevo International Airport, limited Liability Company, Sarajevo, BOSNIA-HERZEGOVINA

innopolis